Fundusze Europejskie

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjnych usłg. Poprzez realizację projektu w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP nastąpi rozwój potencjału firmy z kategorii MŚP oraz pobudzona zostanie konkurencyjność.

Czynniki sukcesu przedsiębiorstwa kryją się w opracowaniu nowych produktów, w spenetrowaniu nowych rynków, w dotarciu do noych klientów czy restrukturyzacji przedsiębiorstwa mającej na celu zwiększenie efektywności i organizacji działania ale również w długofalowej strategii działania.

Zarząd spółki opierającej się na wszechstronnej analizie i prognozach zmian w otoczeniu oraz zasobów firmy zakłada systematyczne podnoszenie jej wartości poprzez optymalne inwestowanie dostępnych zasobów.

Wykorzystanie szans rozwoju odbywa się będzie poprzez : dywersyfikację działalności, wzbogacenie oferty, otwarcie się na nową grupę odbiorców, podnoszenie wartości dodanej oferty, podnoszenie kwalifikacji, rozwój TIK w placówce, dokonywanie analiz potrzeb pacjenta, rynku oraz konkurencji.

Efektywność strategii opierać się będzie na: precyzyjnym określeniu odbiorców, odpowiedniej alokacji zasobów, zwiększenie gamy usług oraz efektywności.

Wybór strategii Przychodni Łuksja- Med jest oparty na pierwotnie wykształconych celach oraz na podstawie wykonanej analizy SWOT , która jednoznacznie informuje o priorytetach czynników branych pod uwagę w analizie. W analizie wysoko zostały ocenione możliwości. Jak wynika z podsumowania wyników Swot czynniki zewnętrzne w połączeniu z silnymi stronami mają integralny wpływ na pozycje firmy w przyszłości na rynku jak i kondycje finansową. Zagrożenia jak i słabe strony jakkolwiek, nie do zbagatelizowania mogą być skutecznie zrekompensowane.

Wartość projektu 1.240 503,91
Wkład Funduszy Europejskich: 680 716,06

Rejestracja / Informacja
25 7985250